DE KLASSEN

KLEUTERONDERWIJS (3-6 JAAR)
In de kleuterschool staat “spelend de wereld ontdekken“ centraal. Er is nog geen sprake van het leren in de abstracte zin. Er wordt gestreefd naar een harmonische ontwikkeling (hoofd, hart en handen) door te doen, te beleven en de fantasiekrachten vrijuit te laten werken.
In een warme, zeer huiselijke klassfeer groeien en bloeien de kinderen ten volle.
Rust, ritme en regelmaat zijn onze peilers. Zij maken de wereld begrijpelijk en betrouwbaar voor onze kleuters.
Er is een veilig ritme in de activiteiten doorheen de dag, de week en het jaar. Zinvolle bezigheden zoals brood bakken, soep maken, schilderen komen wekelijks aan bod op een ecologisch verantwoorde manier.
Voor onze jongste kinderen is er de peuterklas op maat en naar de behoefte van ieder kind, in een kleinere groep. Van rond het vierde levensjaar tot zes jaar vertoeven de kinderen in de kleuterklas. Hier zitten de verschillende leeftijden door elkaar om een gezinssituatie te benaderen, de kleuters leren van elkaar, en leren ook zorg dragen voor elkaar.
Samen met hun juf gaan de kinderen op weg naar de bronnen van hun creativiteit. Ze ontdekken zo meer en meer aspecten van hun eigen persoonlijkheid. Via de nabootsing brengen we waarden als respect, dankbaarheid en verwondering bij.
Kortom : een kind mag er nog kind zijn ...

LAGER ONDERWIJS(7-12 jaar)
Geen eersteklasser die zich nog kleuter voelt! De kinderen zijn wakker geworden en staan aan het begin van een zes-jaar- lange weg, die ze samen met hun klasgenootjes en leerkracht zullen afleggen.
De"hoofd"vakken (taal, rekenen,heemkunde, geschiedenis en aardrijkskunde) geven we tijdens de eerste uren van de ochtend in periodes van gemiddeld drie weken. Bvb. drie weken rekenen, nadien drie weken taal.
Elk jaar is er ook een toneelperiode waarbij de kinderen een stuk opvoeren dat is gebaseerd op de vertelstof van hun klas. In de eerste klas vertelt de leerkracht sprookjes, in de tweede klas fabels en legenden, in de derde klas het Oude Testament, in de vierde klas Germaanse mythologie, in de vijfde klas Griekse mythologie en in de zesde klas verhalen over het Romeinse Rijk en de middeleeuwen.
Later op de dag, na het zogenaamde "hoofd"onderwijs, krijgen de kinderen verschillende vakken in een vast weekrooster: vreemde talen, cultuurbeschouwing, handwerk, vormtekenen, schilderen, muziek, koor, L.O., euritmie, houtbewerking en tuinbouw.
De kunstzinnige verwerking van de leerstof is een belangrijk streefdoel. Er is ruim plaats voor de creativiteit en de flexibiliteit van de leerkracht.
Het persoonlijke getuigschrift op het einde van elk schooljaar beschrijft de hele ontwikkeling van het kind in zijn denken, voelen en handelen. Na het beëindigen van de zesde klas krijgen de kinderen, wanneer zij de leerstof beheersen, een officieel erkend getuigschrift Basisonderwijs.


MIDDELBAAR ONDERWIJS(13-18 JAAR)
Dit kan gevolgd worden in de grote steden (Gent, Brugge, Antwerpen, Brussel, etc.) en levert erkende getuigschriften die toelating geven tot hogere studies. Het middelbaar onderwijs kan ook verder gezet worden in het klassieke onderwijs.

HET ONDERWIJS IN DE STEINERSCHOOL

De menskundige en pedagogische inzichten van
Rudolf Steiner(°1861 - †1925) zijn voor alle Steinerscholen het uitgangspunt. Elke school die met het officieel erkende Steinerschoolleerplan werkt, volgt evenwel een eigen weg. Elke leerkracht verwerkt de pedagogische inzichten op een persoonlijke manier.
Denken-Voelen-Willen: drie sleutelbegrippen.
Voor de leerkrachten staat het wezen van elk kind centraal. De wezenskern van elk kind wordt doorheen de opvoedingsjaren steeds meer waarneembaar. De mens is van kleinsaf burger van twee werelden: die van de geest en die van de natuur. Voortdurend maken wij de verbinding tussen deze twee in ons denken, ons handelen en ons gevoel.

Daarom streeft een Steinerschool ernaar om bij de kinderen tussen het denken, het voelen en het handelen een harmonie te laten bestaan.
Uitgaande van deze driedeling komen we tot
drie soorten vakken:
- Handvaardigheids-en bewegingsvakken

- Sociaal-kunstzinnige vakken
- Cognitieve vakken of kennisvakken.
In de kleuterschool gebeurt al het leren via handvaardigheids- en bewegingsvakken.
In de lagere school vormen sociaal-kunstzinnige vakken de kern. Kennisvakken horen er evenwel vanaf de eerste klas bij. Hun belang neemt jaar na jaar toe. In de middelbare school vormen deze vakken de hoofdmoot, maar de kunstzinnige benadering blijft altijd belangrijk.

Welkom op onze school

“Natuur, ruimte, seizoenen, energie, … te midden van de velden ligt het dorpje Munte. Hier in de oude dorpsschool op het pleintje, waait sinds enkele jaren een nieuwe wind. Onze landelijke Steinerschool heeft er haar plek gevonden en brengt er kinderen samen in een leeromgeving, die hun eigenheid respecteert. Elke familie die ons vindt, wenst dat hun kinderen een harmonische ontwikkeling doormaken tijdens hun schooltijd. Wij begeleiden hen graag bij hun eerste stappen in dit proces.
Kom de sfeer op onze school proeven en leer onze toegewijde leerkrachten kennen. Op de info-avonden komt u meer te weten over het Steineronderwijs in het algemeen en hoe het in onze school wordt toegepast. Informatie over deze en andere evenementen vindt u terug op onze website - www.landelijke steinerschoolmunte.be -
Van harte welkom en tot binnenkort.”

Yoke Neirynck (Directie)